ISKM03 : Reflektivní esej

Úvodem 

Předmět ISKM03 – Literatura, knihovní procesy a trh je dobrým úvodním předmětem pro nově příchozí studenty, kteří nemají zázemí v oboru informační věda a knihovnictví. Pro studenty, kteří absolvovali bakalářské studium v tomto oboru, tento předmět může být zčásti opakování, ale v předmětu se nachází i problematika, se kterou se v předchozím studiu nemuseli setkat nebo problematika nová, která během jejich bakalářského studia nemohla být probírána (např. vize knihoven 2021 – 2027). Předmět je strukturován do tří bloků, které jsou přednášeny třemi vyučujícími. Právě přístup k prezentaci probíraného učiva, který se lišil od každého vyučujícího, může mít pro studenta své výhody, ale i nevýhody.  

První blok

Přednášky pana profesora Kylouška, které se zabývaly původem krásna, pohledu na historický vývoj pojmů autor, text, dílo, příjemce nebo dopodrobna probíraného pojmu autorství a vzniku trhu s díly, předávaly studentům informace klasickým vysokoškolským přístupem k přednesu učiva. Nevím, jak právě je tento klasický přístup k vysokoškolskému přednášení problematiky vhodný pro distanční vzdělávání pomocí softwaru, jako je MS Teams nebo i jiných nástrojů. Z mého osobního pohledu se pro tento typ vysokoškolské výuky nejlépe hodí osobní setkání na přednášce, kdy na studenty působí přítomná osobnost přednášejícího, která předává věcné informace zajímavým a osobitým způsobem. Při distančním vzdělávání si všímám, že se moje pozornost vnímat osobnost přednášejícího snižuje. Toto ovšem není kritika přednesu látky nebo osobnosti pana profesora, spíše bych to označil za nějakou ventilaci ohledně distančního vzdělávání a nějaké mé vnitřní nastavení, jak já, osobně, přednášenou látku vnímám, když je probírána distančně v tomto stylu. 

V úvodu se zmiňuji, že probíraná látka může být pro studenty, kteří mají za sebou bakalářské studium v tomto oboru, opakováním. U přednášek pana profesora to pro mě, jako absolventa bakalářského studia oboru informační věda a knihovnictví, bylo téma autorství a literární komunikace, kdy tato problematika byla probírána v předmětu VIKBB29 – Čtení a čtenáři, který vyučuje pan profesor Trávníček. Myslím si, že právě pan profesor Trávníček uchopil tuto problematiku v historickém kontextu ve svých přednáškách lépe a pro mne srozumitelněji. Díky tomu jsem se dokázal více soustředit na historický kontext v přednáškách pana profesora Kylouška a dostat si do povědomí problematiku autorství ve Francii.  

Druhý blok 

Forma výuky tohoto bloku mi přijde o dost vhodnější pro distanční vzdělávání pomocí MS Teams než u bloku prvního. Studenti měli při výuce před sebou prezentaci, která jim pomáhala orientovat se v přednesu přednášejícího. Právě díky kvalitním prezentacím, které tento blok měl, dostávaly přednášky strukturu a jednodušší uchopitelnost problematiky při opakování si probírané látky.  

Studentům, kteří přichází studovat navazující magisterské studium tohoto oboru z jiných oborů bylo v druhém bloku přednášek předmětu Literatura, knihovní procesy a trh přiblíženo a připomenuto, že tento obor je také oborem knihovnickým. Pro studenty, kteří už mají knihovnické vzdělání za sebou, byl tento blok opakováním teorie knihovnických postupů a procesů, které jsou pro ně známé z předchozích povinných předmětů. Přeci se pro tyto studenty, kteří už znají knihovnické procesy v druhém bloku přednášek našly zajímavé a nové postřehy k této problematice. Těmito novými postřehy jsou například aktuální otázky knihovnictví, o kterých studenti nemuseli vědět, pokud se o aktuální problematiku knihoven nezajímají nebo nepracují v knihovně.    

Třetí blok  

Třetí blok výuky předmětu ISKM03 byl více orientovaný na představení úkolů, které studenti museli zpracovat k úspěšnému ukončení předmětu a představení povinné četby. Prezentace v tomto třetím bloku sloužily spíše jako nástroj k představě pro studenty těžko uchopitelných abstraktních pojmů a fenoménů. Dále se v prezentacích nacházely odkazy na doporučenou literaturu nebo projekty, které se týkaly zrovna probírané problematiky. Tento třetí blok mi připadal jako nejvíce komunikativní ze všech bloků. V prezentacích se nacházely slidy, které buď obsahovaly otázku k diskuzi nebo aktivizovaly studenty, aby se o daném tématu vyjádřili.   

Stejně jako v předchozích blocích se i v tomto bloku objevovaly informace, které už studenti bakalářského studia dříve zaslechli nebo byly probírány v předchozích předmětech. Jako příklad uvedu téma klíčových kompetencí, informační a funkční gramotnosti a gramotností obecně. Dále se pak znovu objevovalo téma knihovny jako systému nebo rozbor poslání, která má veřejná knihovna mít. 

Závěr 

Předmět ISKM03 – Literatura, knihovní procesy a trh je předmětem úvodním, který u studentů, kteří za sebou nemají knihovnické vzdělání, může vzbudit zájem o problematiku, která je probírána na předchozím stupni studia. Tito studenti, kteří se díky tomuto úvodnímu předmětu více začtou do oborových témat, budou v závěru lépe chápat ukotvení informační vědy a knihovnictví v kontextu jejich studia a budou lépe připraveni na více knihovnicky orientované předměty v budoucnu.   

Pro studenty, kteří knihovnické vzdělání už mají, tento předmět přináší nové aktuální vhledy, jak se obor vyvíjí a kam se snaží směřovat.